Wat gaat de D66 regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Alexander Pechtold en Vera Bergkamp.

 

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

D66 wil een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Een belangrijke voorwaarde is goed door een stad kunnen bewegen, met het openbaar vervoer, over kruispunten, in winkels en gebouwen. Tijdens een wandeling die Vera Bergkamp onlangs met ervaringsdeskundigen maakte in Amsterdam viel van alles op: tramhaltes zijn soms te smal om met een rolstoel langs te kunnen, een blindenstrook wordt vergeten bij werkzaamheden en fietsen blokkeren vaak de stoep. Een eyeopener. Daarom moeten we gesprekken met ervaringsdeskundigen blijven voeren. Zodat de straat en andere gebouwen toegankelijker worden voor mensen met een beperking.

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

Voor D66 is het belangrijk dat de patiënt weet waar hij of zij aan toe is in de zorg. Doordat veel organisaties niet precies weten waar zij nu wel of niet verantwoordelijk voor zijn zien we teveel dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dit moet én kan anders! Er zijn momenteel zoveel loketten, zoveel regeltjes dat door de bomen het bos niet meer te zien is. D66 pleit daarom voor een versimpeling hiervan. Dit doen we niet door onnodig het hele stelsel overhoop te gooien, maar door in het huidige stelsel versimpelingen en verbeteringen aan te brengen, zodat de patiënt, cliënt, mantelzorger, ondersteuner of verzorger er zo snel mogelijk iets aan heeft.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

Wij delen deze zorgen en ervaringen. Er gaat nog te veel mis in het passend onderwijs. Dat zou ervoor moeten zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek hebben. Maar in de praktijk zien we dat ouders tegen muren oplopen, leraren in overvolle klassen niet alle leerlingen de zorg en aandacht kunnen geven die ze nodig hebben, en duizenden kinderen tussen wal en schip vallen. Met als schrijnende uitkomst dat ze thuis komen te zitten. D66 vindt dat echt onacceptabel. Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Daarom pleiten we voor een leerrecht en hebben we een aantal bezuinigingen op passend onderwijs teruggedraaid. Maar we zijn er nog niet: de klassen moeten kleiner, leraren beter geschoold, ouders beter gehoord, we moeten zorgen dat er voldoende zorg op school is en we moeten als de wiedeweerga een oplossing vinden voor de duizenden thuiszitters.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Het is een cynische en onaanvaardbare gedachte dat gemeenten jongeren met een beperking onvoldoende helpen, omdat er geen financiële prikkel is. Jongeren aan de slag helpen zorgt voor een gevoel van eigenwaarde en het is goed hun ontwikkeling. D66 wil gemeenten daarbij helpen, onder meer door de financiële ruimte voor beschut werk te vergroten en door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Daarnaast willen wij dat werkgevers die vooroplopen erkend worden. Dit kan bijvoorbeeld via een keurmerk voor werkgevers dat aangeeft dat ze sollicitanten allemaal de kans geven om mee te doen, ook met beperking. Wij houden werkgevers aan de afspraak met de politiek, geïnitieerd door D66 en SP, om 125.000 extra werkplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat het kabinet van VVD en PvdA deze mensen in de kou liet staan.

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informatie

Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

D66 heeft ervoor gekozen om het verkiezingsprogramma niet alleen in haar originele vorm uit te brengen maar ook in een beknopte versie. Ook is er een speciale versie voor laaggeletterden. Daarnaast heeft onze website altijd de mogelijkheid om te kiezen voor een, lees voor‚ -optie, zodat diegene die moeite hebben met lezen ook kunnen horen wat onze boodschap is. Daarnaast werken we in de campagne met flyers die weinig tekst bevatten, maar wel de kern van onze boodschap weergeven. Op deze manier hopen we iedereen, met of zonder verstandelijke of zintuigelijke beperking te bereiken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over