Wat gaat 50Plus regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Henk Krol.
Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.

 

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

50PLUS zal bij alle van toepassing zijnde wetgeving kritisch kijken of er voldoende tegemoet gekomen wordt aan dit verdrag en daarmee aan de noden van mensen met een beperking. Zo nodig zullen wij hiertoe moties indienen of ondersteunen! Daarnaast zullen wij zelf in al onze uitingen hier rekenschap van geven. Het is immers belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving, en het is nog belangrijker dat dat zo vanzelfsprekend wordt dat niemand er zelfs maar over hoeft na te denken! Helaas is dat nu nog niet het geval. 50PLUS zal er in elk geval alles aan doen om ons dichter bij dat doel te brengen!.

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

Inderdaad zijn veel mensen het spoor bijster geraakt na de vele veranderingen in het zorgstelsel. Men heeft het gevoel dat voor elke vorm van zorg of hulp een ander loket geraadpleegd moet worden. Dat is natuurlijk geen doen. Mede daarom pleit 50PLUS voor een nieuw zorgstelsel per 2020. In dit stelsel wordt de marktwerking teruggedraaid en komt er een gemeentelijk basispakket. In dit pakket wordt ondersteuning thuis, mantelzorghulp en dagbesteding opgenomen. Dit pakket is in elke gemeente hetzelfde, zodat niemand hoeft te twijfelen of diens gemeente de zorg wel aanbiedt. Daarnaast willen wij dat het eigen risico zover mogelijk wordt verlaagd. De eigen betalingen zijn immers voor velen de pan uitgerezen en zorgmijding ligt op de loer. Dat mag niet gebeuren! 50PLUS vindt dat voor iedereen, met elk inkomen de nodige zorg beschikbaar en betaalbaar moet zijn.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

50PLUS is geen voorstander van passend onderwijs. In onze ogen hebben sommige leerlingen nu eenmaal meer en specifieker begeleiding nodig dan andere. Als je kinderen met te ver uiteenlopende behoeften in een klas samenvoegt, loop je het risico dat alle leerlingen niet aan hun trekken komen omdat de docent de nodige tijd mist. Of de expertise! Over bijzonder onderwijs en het eventuele vormgeven daarvan wil 50PLUS graag een maatschappelijk debat, want goed onderwijs dat aansluit op de eigen mogelijkheden is belangrijk voor iedereen.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Hier ligt echt een mooie taak voor de gemeenten! Het is hun wettelijke plicht om hun burgers te betrekken bij de samenleving en hen de mogelijkheden te bieden die bij hen passen. Zij moeten daarbij echt het voortouw nemen, maar ook werkgevers moeten hun steentje bijdragen. En de landelijke overheid en politiek kunnen daarbij zeker ondersteunen. We doen het immers met elkaar!

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informati

e
Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

50PLUS geeft gehoor aan een verzoek van het College voor de Rechten van de Mens – mede ondersteund door Ieder(in) – om onze belangrijkste verkiezingsstandpunten in begrijpelijke taal op te schrijven. Binnenkort komt er een zeer vereenvoudigde versie van een deel van het verkiezingsprogramma van 50PLUS beschikbaar zodat iedereen kennis kan nemen van waar onze partij voor staat! Ook is er vanaf 5 februari een eenvoudige gesproken versie van het verkiezingsprogramma beschikbaar.

Deel dit bericht