Wat gaat GroenLinks regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Linda Voortman.

 

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

Het is goed nieuws dat Nederland afgelopen juli eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking ratificeerde. De consultatie-AmvB van van Rijn was in eerste instantie wat betreft GroenLinks érg teleurstellend. Deze was namelijk nog veel te vrijblijvend en niet concreet genoeg om een écht inclusieve samenleving te creëren. De definitieve AmvB is gelukkig wel een grote verbetering. Het is nu tijd dat staatssecretaris van Rijn dit om gaat zetten in praktisch beleid. Minister Blok van Wonen moet deze AmvB wonen en het BBL bouwbesluit hierop aanpassen. Wat GroenLinks betreft moet voortaan bij alle relevante wetgeving worden gekeken of het de toegankelijkheid verbetert. Hierover heeft Linda Voortman namens GroenLinks een motie ingediend. Toegankelijkheid moet simpelweg de norm worden. Wetgeving kan daar oplossingen voor bieden.

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

GroenLinks is heel kritisch op de huidige veelheid en ingewikkeldheid van instanties waarbij verantwoording moet worden afgelegd. Het is belangrijk dat er niet gefraudeerd wordt in de zorg, maar het aantal bureaucratische handelingen is echt veel te hoog geworden: voor zorgafnemers én zorgaanbieders. GroenLinks pleit voor een standaardformulier voor verzekeraars en gemeenten, zodat het aantal opschrijfregels drastisch verminderd kan worden. Werknemers in het veld moeten ruimte krijgen om daarover mee te beslissen. Dan kan er weer meer tijd gaan naar zorg en persoonlijke aandacht in de zorg. Voor artsen, verpleegkundigen en verzorgers is persoonlijke aandacht namelijk een belangrijke reden om te kiezen voor hun beroep. Daarnaast moeten bijvoorbeeld gemeenten veel beter de mogelijkheden van het PGB uitdragen aan mensen die daar recht op hebben. GroenLinks heeft zich ingezet voor onafhankelijke cliëntenondersteuning bij bijvoorbeeld het aanvragen van een PGB. Gemeenten moeten mensen aanstellen om hierbij te begeleiden.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

Het passend onderwijsstelsel is nog niet geslaagd. Te veel kinderen zitten thuis en leerkrachten ervaren in klassen met kinderen met functiebeperking nog enorm veel werkdruk. Kinderen vallen daardoor tussen wal en schip en krijgen niet het onderwijs dat ze nodig hebben. Er komt meer geld voor kleinere klassen, het inschakelen van extra begeleiding en ondersteuning en zo nodig voor het speciaal onderwijs.
Leerplichtambtenaren krijgen doorzettingsmacht om kinderen met een beperking op scholen te plaatsen.

Er komt landelijk één definitie van basiszorg dat de minimumondersteuning omschrijft die iedere school moet bieden. Leerlingen met een (meervoudige) beperking die geen regulier onderwijs kunnen volgen, kunnen kosteloos onderwijs volgen of naar de dagbesteding. Voor het onderwijsdeel en de onderwijsondersteuning wordt geen eigen bijdrage uit het persoonsgebonden budget gevraagd.

Wat betreft het Hoger Onderwijs: Studenten met een functiebeperking krijgen een aanvullende beurs. De mogelijkheden om gebruik te maken van het studievoorschot worden uitgebreid van 30 jaar naar 40 jaar.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Bedrijven en organisaties krijgen een quotum voor het in dienst nemen van mensen met een beperking. Gemeenten krijgen de regie in het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt en krijgen hiervoor voldoende budget. De bestaande infrastructuur van sociale werkbedrijven wordt hiervoor behouden.

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informatie

Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

Het is erg belangrijk dat verkiezingsprogramma’s en informatie hierover voor iedereen toegankelijk is. Op de website van GroenLinks is bij de standpunten helder en overzichtelijk te zien wat de visie is van GroenLinks. We gebruiken daarvoor niet alleen tekst, maar ook veel beelden. Zo hebben we veel video’s van Jesse Klaver en onze standpunten. Ook kunnen mensen heel gemakkelijk vragen stellen via de site, die we altijd beantwoorden.

Deel dit bericht