Wat gaat het CDA regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Sybrand Buma.

 

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

“Ratificeren is één. Het komt nu aan op uitvoeren. Helaas gaat dat niet van de een op de andere dag. Ik ben dan ook blij dat tijdens het CDA verkiezingscongres er een voorstel is aangenomen dat stelt dat participatie van mensen met een handicap een zaak is van iedereen in de samenleving. Met de ratificering van het VN Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap heeft Nederland een belangrijke stap gezet op weg naar een inclusieve samenleving. Het CDA ziet echter dat participatie hiermee nog geen feit is. De overheid, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel dienen samen de uitvoering ter hand te nemen, zodat iedereen kan participeren ongeacht zijn of haar beperkingen of leeftijd. Het CDA zal zich hier de komende jaren met voor blijven inzetten.

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

Het CDA vindt dat de zorghervormingen van dit kabinet tot veel onduidelijkheid hebben geleid. We zijn nog niet bekomen van de chaos, die dat in het leven van veel mensen heeft opgeleverd. Mensen met een handicap moeten nu naar meer in plaats van minder loketten en de Wet maatschappelijke ondersteuning kent geen wettelijke ondergrens.
Het CDA wil het eigen risico niet afschaffen maar wel fors verlagen, omdat de rekening de afgelopen jaren teveel bij de zorgbehoevende burger is komen te liggen; bij ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Ook moet er rekening gehouden worden met de stapeling van eigen betalingen in Wmo. Te veel mensen zien nu af van zorg omdat de rekening door deze stapeling te hoog geworden is. Het CDA heeft hiervoor gewaarschuwd toen de Tweede Kamer hier toe besloot. Helaas was dit aan dovemans-oren gericht.

Het CDA wil ook dat er meer mensen thuis kunnen (blijven) wonen maar dan moeten de zorg daar ook op aangepast zijn. En er moeten voldoende geld zijn zodat mensen met voldoende zorg thuis kunnen wonen. Ook moeten er meer aangepaste woningen komen. Voor mensen met een beperking is het belangrijk, dat zij op alle terreinen kunnen meedoen. De zorg en ondersteuning, die je nodig hebt moet zo zijn ingericht dat je op tijd op je werk bent, op bezoek kan gaan bij vrienden en naar een café. Kortom, het CDA wil dat zorgwetten ondersteunend zijn zodat je zoveel mogelijk je eigen leven kunt leiden.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

Het CDA deelt die mening. Niet alleen zitten nog te veel kinderen, waaronder kinderen met een beperking, thuis omdat er geen passend onderwijsaanbod voor hen is. Ook zien wij dat door de verevening waarbij alle gelden gelijk getrokken zijn, ongeacht de vraag naar specifieke ondersteuning, sommige samenwerkingsverbanden te weinig middelen krijgen voor in het bijzonder kinderen met een meervoudige beperking. Daarom hebben wij hier al vele malen aandacht voor gevraagd en gaat de staatssecretaris een onderzoek doen om knelpunten op te lossen.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Door de lasten voor werkgevers substantieel te verminderen en de belasting op laagbetaald werk te verlagen, vraagt het CDA van werkgevers als tegenprestatie een toezegging om het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking te verhogen.
De overheid moet hierbij het goede voorbeeld geven en meer mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Verder wil het CDA de regelingen, waar werkgevers een beroep op kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen (loonkostensubsidie of loondispensatie), versterken en vereenvoudigen, zodat werkgevers meer gebruik gaan maken van de regelingen en er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk worden geholpen. Dat is ons aller belang.

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informatie

Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

Het CDA geeft de 25 beste ideeën van ons verkiezingsprogramma in braille uit.
Daarnaast voorzien we de spot met Ear catch, een nieuwe techniek om film geschikt te maken voor blinden/slechtzienden. Daarnaast is de spot vertaald in gebarentaal.
Dit komt allemaal beschikbaar in de eerste week van februari.

Deel dit bericht