Wat gaat de PVV regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Fleur Agema

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

Beter was het geweest als het VN-verdrag éérst geratificeerd was alvorens de nieuwe wetten Wmo en Wlz (vervanger AWBZ) in de Kamer behandeld waren. Veel bezuinigingen, die een verslechtering van het voorzieningenniveau voor mensen met een beperking betekenen, waren dan niet meer mogelijk geweest. Nu zullen we er alles aan moeten doen om het voorzieningenniveau eerst weer op het niveau (inkomen, zorg, toegankelijkheid) van voor de bezuinigingen te krijgen en daarna verder uit te breiden.

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

De zeven treden van de langdurige zorg horen in één hand geregeld te zijn, zoals dat tot 2007 in de AWBZ ook geregeld was. Wij hadden dat in ons land goed geregeld. Op bevel van Brussel is het hele systeem in partjes opgeknipt en kapotgemaakt. Het gevolg: een krankzinnige vermeerdering van administratieve lasten, kosten en ergernissen.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

Dat ouders dat ervaren is spijtig en het zou niet zo moeten zijn.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Veel jongeren met een beperking werken, zij zijn een voorbeeld voor anderen. Iedereen is anders en het is dus lastig om een algemeen antwoord hier te geven. De één heeft aanpassingen aan de werkplek nodig, de ander 24-uur een verpleegkundige in de nabijheid. Het zijn soms kleine en soms grote uitdagingen om jongeren met een beperking aan het werk te helpen en iedere keer als het lukt is dat onwijs mooi.

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informatie

Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

Ons verkiezingsprogramma past op 1 A4 en is in begrijpelijke taal geschreven. We hebben helaas geen versie in Braille. Wel maken we tijdens deze verkiezingscampagne veel gebruik van zelfgemaakte korte filmpjes om onze standpunten voor het voetlicht te brengen.

Deel dit bericht