Wat gaat het SGP regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Kees van der Staaij.

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

De SGP is er blij mee dat Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft geratificeerd. Nu komt het erop aan om het verdrag ook goed uit te voeren. De SGP vindt dat gemeenten er actief werk van moeten maken dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat drempels écht worden geslecht. De landelijke overheid heeft hierbij, samen met gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties, een belangrijke, aanjagende en stimulerende rol. Bovendien vinden we het belangrijk dat de mensen om wie het gaat nadrukkelijk worden betrokken bij het algemeen toegankelijk maken van de samenleving.

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

De afgelopen jaren is er in de zorg veel veranderd. Waar het nu op aankomt, is dat gemeenten en verzekeraars beter gaan samenwerken, zodat mensen niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. De SGP wil dat de kwaliteit van de zorg verder omhoog gaat. Om mensen écht keuzevrijheid en eigen regie te geven, wil de SGP bovendien dat er een persoonsvolgend budget komt in plaats van de inkoopafspraken van het zorgkantoor. Daarmee kunnen mensen een zorgaanbieder kiezen die helemaal bij hen past. Ook kan de zorg daarmee helemaal afgestemd worden op de eigen wensen, behoeften en persoonlijke omstandigheden. Dankzij het persoonsvolgend budget kunnen kwalitatief goede zorgaanbieders groeien en worden minder goede aanbieders gestimuleerd om nu eens écht te gaan luisteren naar de wensen van mensen.

Ook wil de SGP dat de administratieve lasten voor mensen met een persoonsgebonden budget drastisch te dalen. Zorgverzekeraars mogen geen overbodige regels meer opleggen die niets toevoegen aan de kwaliteit van de zorg.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

De SGP onderkent het probleem dat mogelijkheden voor maatwerk in en vanuit het reguliere onderwijs vaak beperkt worden. Dat is nogal eens onnodig. De SGP vindt dat de wettelijke regels zo snel mogelijk moeten worden aangepast, zodat bijvoorbeeld samenwerking met particulier onderwijs beter geregeld kan worden. De SGP werkt inmiddels aan een wetsvoorstel om dit te regelen.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

De SGP ziet het als taak van de overheid om bedrijven en organisaties aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Het zou voor iedere werkgever een eer moeten zijn om mensen met een beperking een kans op werk te geven als daar de mogelijkheden voor zijn. De SGP wil werkgevers daarom stimuleren en verleiden om meer werknemers met een beperking in dienst te nemen. Dat doen we bijvoorbeeld door deze bereidheid via het belastingstelsel aantrekkelijker te maken. Met name bij het midden- en kleinbedrijf zijn er nog veel mogelijkheden. Tot nog toe waren de financiële mogelijkheden voor deze werkgevers vaak beperkt beschikbaar. Dankzij de SGP is daar gelukkig recent verbetering in gekomen, maar de komende jaren zou die ontwikkeling doorgezet moeten worden.

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informatie

Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

We vinden het heel belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van de plannen die de SGP heeft voor de komende jaren. Daarmee laten we zien dat we het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking serieus nemen. We investeren er daarom in om ons verkiezingsprogramma en de speerpunten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Zo wordt het verkiezingsprogramma ingesproken voor mensen die blind of slechtziend zijn. Voor mensen die doof of slechthorend zijn willen we dit ook nog met gebarentaal ondersteunen in een video. Voor mensen met een verstandelijke handicap gaan we de speerpunten weergeven aan de hand van pictogrammen en eenvoudige zinnen.

Deel dit bericht