Wat gaat de VVD regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Mark Rutte.

 

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

De VVD vindt het belangrijk en volstrekt normaal dat iedereen kan meedoen in onze samenleving; dus ook mensen met een handicap of chronische ziekte. Het is daarom goed dat het onlangs geratificeerde VN-verdrag nu wordt uitgevoerd. Hiermee gaan bedrijven en organisaties aan de slag om, stap voor stap, hun toegankelijkheid te vergroten. Denk dan aan het verwijderen van objecten in winkels die de doorgang blokkeren voor mensen in een rolstoel. Maar denk ook aan het voldoende tijd aan en aandacht inruimen voor mensen met een verstandelijke beperking bij vragen over een product of dienst. Het is goed om te zien dat personen met een handicap betrokken zijn bij het opstellen van deze plannen. Zij weten als geen ander waar behoefte aan is. En wat ons betreft zal in de toekomst toegankelijkheid en goede service een vanzelfsprekendheid zijn.

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen ondanks het feit dat zij ouder worden of moeten leven met een handicap of chronische ziekte. De VVD heeft de afgelopen jaren haar uiterste best gedaan om de zorg en ondersteuning dichtbij mensen te organiseren. Dat betekent dat bepaalde taken zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeentes. Gemeentes kennen hun inwoners en weten waar zij behoefte aan hebben waardoor maatwerk beter mogelijk is geworden. Sommige gemeentes hebben gekozen voor een Wmo-loket waar mensen zich kunnen melden met hun hulpvraag. Andere gemeentes kiezen ervoor om dit via de sociale wijkteams te laten lopen. We zien dat mensen soms niet goed op de hoogte zijn waar zij terechtkunnen en voor welke zorg en ondersteuning zij mogelijk in aanmerking komen. We willen het zorgstelsel niet aanpassen. Wij denken dat het heel belangrijk te zorgen voor rust de komende jaren. Natuurlijk zullen we die dingen die nog niet goed gaan aanpakken. Dat is bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen beter weten waar zij terechtkunnen met hun vragen. Gemeentes spelen hierin een cruciale rol.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

De VVD hecht grote waarde aan gelijke kansen. Juist daarom steunen we het perfectioneren van het passend onderwijs. Met het passend onderwijs proberen we zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om in het reguliere onderwijs mee te doen. In veel regio’s gaat dit goed, maar in andere regio’s komen de afspraken tussen ouders en scholen moeizaam tot stand. Als ouders er niet uitkomen, kunnen zij een beroep doen op de onafhankelijke onderwijsconsulenten die door het ministerie van Onderwijs worden gefinancierd. Hun bekendheid is soms wat beperkt, wat erg jammer is, want het had veel gedoe kunnen voorkomen. Tot slot zullen wij altijd scholen aanspreken die onder hun zorgplicht zouden uit willen komen. Daar moet de Onderwijsinspectie streng op toezien en zo nodig ingrijpen.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Met de Participatiewet, een wens van de VVD, hebben we al een grote stap gezet. Er wordt niet langer gekeken naar wat mensen niet meer kunnen, maar juist wat ze nog wél kunnen. In deze wet is een aantal ondersteunende middelen opgenomen om mensen met een beperking naar werk te begeleiden, zoals aanpassingen van de werkplek, jobcoaching, loonkostensubsidie en beschutte werkplekken. En voor mensen met een Wajong-uitkering zijn er proefplaatsingen van 2 maanden en een regeling – loonkostendispensatie – waarbij een werkgever tijdelijk minder loon betaalt aan een werknemer omdat hij of zij minder aan kan dan zijn of haar collega’s. Het UWV vult het loon dan aan tot maximaal het bedrag dat hij of zij ontving voordat hij of zij bij de werkgever ging werken. Voor wat betreft de inkomenstoets vinden wij het heel normaal dat als je een huishouden deelt, je ook de kosten deelt en dat daarmee rekening wordt gehouden met hoogte van je uitkering.

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informatie

Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

Wij vinden het meer dan normaal dat iedereen ons verkiezingsprogramma tot zich kan nemen. Daarom is het in eenvoudig Nederlands geschreven en hebben we het voorzien van een centrale inleiding en inleidingen per onderwerp. Daarnaast staat onze website vvd.nl vol met filmpjes waarmee we ook duidelijk maken hoe de VVD denkt over bepaalde onderwerpen.

Deel dit bericht